ފޮޓޯ އަލްބަމް

ކެނެޑާ ބޮޑުވަޒީރުގެ ފަރާތްޕުޅުން ކޮމަންވެލްތަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސްޕެޝަލް އެންވޯއި ރައީީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރެއްވުން

25 މާރިޗު 2013

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް، ކެނެޑާ ބޮޑުވަޒީރުގެ ފަރާތްޕުޅުން ކޮމަންވެލްތަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސްޕެޝަލް އެންވޯއި އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
25 މާރިޗު 2013, ޚަބަރު
Canadian Special Envoy to the Commonwealth calls on President Waheed
25 March 2013, Press Release