Photo Album

Canadian Special Envoy for Commonwealth Calls on the President

25 March 2013

Related Articles

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް، ކެނެޑާ ބޮޑުވަޒީރުގެ ފަރާތްޕުޅުން ކޮމަންވެލްތަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސްޕެޝަލް އެންވޯއި އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
25 މާރިޗު 2013, ޚަބަރު
Canadian Special Envoy to the Commonwealth calls on President Waheed
25 March 2013, Press Release