ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރިއޯއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު މާލެ ވަޑައިގަތުން

27 ޖޫން 2012

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރިއޯ ސަމިޓްގެ ނިންމުންތަކުން ކުދި ޤައުމުތަކަށް ޚާއްޞަ އަހަންމިއްޔަތެއް ލިބިގެންދިޔަ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
27 ޖޫން 2012, ޚަބަރު
President Waheed arrives back in Male’ following conclusion of Rio+20
27 June 2012, Press Release