Photo Album

President arrives from Rio

27 June 2012

Related Articles

ރިއޯ ސަމިޓްގެ ނިންމުންތަކުން ކުދި ޤައުމުތަކަށް ޚާއްޞަ އަހަންމިއްޔަތެއް ލިބިގެންދިޔަ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
27 ޖޫން 2012, ޚަބަރު
President Waheed arrives back in Male’ following conclusion of Rio+20
27 June 2012, Press Release