ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމުގެ މަޤާމާ ޙަވާލުވެވަޑައިގެންނެވިތާ 100 ދުވަސް ފުރުމާ ގުޅިގެން ބޭއްވެވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން

17 މޭ 2012

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

މިދިޔަ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކުރެއްވުނު މަސައްކަތްތަކުގެ ސަބަބުން ކުރިއަށްވުރެ ބޮޑަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި އެއްބައިވަންތަކަން އުފެދި، ޤައުމީ ރޫޙު އާލާވެގެން ހިނގައްޖެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
17 މޭ 2012, ޚަބަރު
“Government has been able to instill national spirit and unity in its first 100 days” - President Waheed
17 May 2012, Press Release