Photo Album

President Waheed's press conference marking 100 days in office

17 May 2012

Related Articles

މިދިޔަ 100 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ކުރެއްވުނު މަސައްކަތްތަކުގެ ސަބަބުން ކުރިއަށްވުރެ ބޮޑަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރޭގައި އެއްބައިވަންތަކަން އުފެދި، ޤައުމީ ރޫޙު އާލާވެގެން ހިނގައްޖެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
17 މޭ 2012, ޚަބަރު
“Government has been able to instill national spirit and unity in its first 100 days” - President Waheed
17 May 2012, Press Release