ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މާލެ ވަޑައިގަތުން

15 މޭ 2012

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން އިންޑިއާއަށް ކުރެއްވި ރަސްމީ ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު، މިރޭ މާލެ ވަޑައިގެންފި
15 މޭ 2012, ޚަބަރު
President and First Lady arrive in Male’
15 May 2012, Press Release