ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ހދ. ނޮޅިވަރަމަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވުން

4 މޭ 2012

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

އެމް.ޑީ.ޕީ.ގެ އެތެރޭގެ ހިނގުން އަބަދުވެސް އޮންނަ ގޮތެއްގެ ސަބަބުން، އެމް.ޑީ.ޕީ.ގެ ތެރެއިން ޒުވާން އާ ލީޑަރުންނަށް ކުރިއަށް ދިޔުމަކީ ފަސޭހަ ކަމެއް ނޫން ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
4 މޭ 2012, ޚަބަރު
President Waheed meets the People of Nolhivaram
04 May 2012, Press Release