Photo Album

President Waheed's visit to Nolhivaram

04 May 2012

Related Articles

އެމް.ޑީ.ޕީ.ގެ އެތެރޭގެ ހިނގުން އަބަދުވެސް އޮންނަ ގޮތެއްގެ ސަބަބުން، އެމް.ޑީ.ޕީ.ގެ ތެރެއިން ޒުވާން އާ ލީޑަރުންނަށް ކުރިއަށް ދިޔުމަކީ ފަސޭހަ ކަމެއް ނޫން ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
4 މޭ 2012, ޚަބަރު
President Waheed meets the People of Nolhivaram
04 May 2012, Press Release