ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ހދ. ހަނިމާދުއަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވުން

3 މޭ 2012

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ކައުންސިލްތައް މެދުވެރިކޮށްގެން ދޭންޖެހޭ ޚިދްމަތްތައް ދެވޭނީ، ކައުންސިލްތަކުން، ސަރުކާރުގެ އެކި މުއައްސަސާތަކާއި، ވުޒާރާތަކާއި އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއާ ގުޅިވަޑައިގެން މަސައްކަތް ކުރައްވައިގެން ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރ މުޙަންމަދު ވަޙީދު ވިދާޅުވެއްޖެ
3 މޭ 2012, ޚަބަރު
President Waheed meets the people of Hanimaadhoo
03 May 2012, Press Release