ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތ. އޮމަދުއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅު

13 އޭޕްރިލް 2012

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރާއްޖޭގައި އުފެދިފައިވާ ސިޔާސީ ހަމަނުޖެހުންތައް އަވަހަށް ޙައްލުވެގެންދާނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރައްވާ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
13 އޭޕްރިލް 2012, ޚަބަރު
President hopes the current political problems will be resolved soon
13 April 2012, Press Release