ފޮޓޯ އަލްބަމް

ޓޯޗަރ ވިކްޓިމްސް އެސޯސިއޭޝަންގެ ބޯޑު މެންބަރު އާމިނަތު ނަޖީބާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

6 ފެބުރުވަރީ 2012

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކުގައި، ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ބަޔަކަށް ތަފާތު ބޮޑެތި ލާއިންސާނީ އަނިޔާތައް ކޮށްފައިވާތީ، އެ މައްސަލަތަކަށް އިންޞާފް ހޯއްދަވައިދެއްވުމަށް ބާރުއަޅުއްވައިދެއްވުމަށް، ޓޯޗަރ ވިކްޓިމްސް އެސޯސިއޭޝަނުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހުގައި އެދިވަޑައިގެންފި
6 ފެބުރުވަރީ 2012, ޚަބަރު
Torture Victims Association calls on the President to help find justice
06 February 2012, Press Release