Photo Album

President meets Torture Victims Association Board Member Aminath Najeeb

06 February 2012

Related Articles

ރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކުގައި، ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ބަޔަކަށް ތަފާތު ބޮޑެތި ލާއިންސާނީ އަނިޔާތައް ކޮށްފައިވާތީ، އެ މައްސަލަތަކަށް އިންޞާފް ހޯއްދަވައިދެއްވުމަށް ބާރުއަޅުއްވައިދެއްވުމަށް، ޓޯޗަރ ވިކްޓިމްސް އެސޯސިއޭޝަނުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހުގައި އެދިވަޑައިގެންފި
6 ފެބުރުވަރީ 2012, ޚަބަރު
Torture Victims Association calls on the President to help find justice
06 February 2012, Press Release