ފޮޓޯ އަލްބަމް

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުންނަވާ ރަޝިއާގެ އޮނަރަރީ ކޮންސޫލްއާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

28 އޮގަސްޓް 2011

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހުންނަވާ ރަޝިޔާގެ އޮނަރަރީ ކޮންސަލްއާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
28 އޮގަސްޓް 2011, ޚަބަރު
President Nasheed meets Russian Honorary Consul to the Maldives
28 August 2011, Press Release