ފޮޓޯ އަލްބަމް

އެއްބަސްވުމުގެ ލިޔެކިޔުންތައް ހަވާލުކުރެއްވުން

28 ޖުލައި 2011

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އިންޑިޔާގެ މިނިސްޓަރ އޮފް އެކްސްޓަރނަލް އެފެއާޒާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
28 ޖުލައި 2011, ޚަބަރު
Indian External Affairs Minister Calls on the President
28 July 2011, Press Release