Photo Album

Handover and Exchange Ceremony

28 July 2011

Related Articles

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އިންޑިޔާގެ މިނިސްޓަރ އޮފް އެކްސްޓަރނަލް އެފެއާޒާ މިއަދު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
28 ޖުލައި 2011, ޚަބަރު
Indian External Affairs Minister Calls on the President
28 July 2011, Press Release