ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގދ. ނަޑެއްލާ ކައުންސިލުގެ މެމްބަރުންނާއި އ.ތ.މ. ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

20 ފެބުރުވަރީ 2024

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގދ. ނަޑެއްލާ ކައުންސިލާއި އ.ތ.މ ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: ކައުންސިލުން ވަނީ ކައުންސިލުގެ ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް ހިއްސާކުރައްވާފައި
20 ފެބުރުވަރީ 2024, ޚަބަރު
The President meets members of the GDh. Nadella Island Council and WDC: Council shares concerns with the President
20 February 2024, Press Release