Photo Album

The President meets with GDh. Nadellaa Council members and WDC

20 February 2024

Related Articles

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ގދ. ނަޑެއްލާ ކައުންސިލާއި އ.ތ.މ ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: ކައުންސިލުން ވަނީ ކައުންސިލުގެ ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް ހިއްސާކުރައްވާފައި
20 ފެބުރުވަރީ 2024, ޚަބަރު
The President meets members of the GDh. Nadella Island Council and WDC: Council shares concerns with the President
20 February 2024, Press Release