ފޮޓޯ އަލްބަމް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި އައްޑޫ ސިޓީގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުން

26 ޖުލައި 2023

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ޤައުމަށްޓަކައި ކޮންމެ ފަރުދަކުވެސް ކުޑަނަމަވެސް ޚިދުމަތެއް ކޮށްދިނުމަކީ އުފަލެއްކަމުގައި ހަދަންޖެހޭ - ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު
26 ޖުލައި 2023, ޚަބަރު
The Vice President encourages citizens to find fulfilment in contributing to the nation’s progress
26 July 2023, Press Release