ފޮޓޯ އަލްބަމް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑުގެ 59 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ މުނާސަބާގައި ގެނެސްދިން "ބާއްޖަވެރި ހެނދުނެއް" ޕްރޮގްރާމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވުން

29 ޑިސެންބަރު 2021

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އަޑުގެ "ބާއްޖަވެރި ހެނދުނެއް" ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވައިފި
29 ޑިސެންބަރު 2021, ޚަބަރު
The Vice President appears on DRA’s "Baajjaveri Hendhuneh" show
29 December 2021, Press Release