ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

8 ޖޫން 2020

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސާ ބައްދަލުކުރައްވައި މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
8 ޖޫން 2020, ޚަބަރު
President Holds Discussions with Speaker of Majlis
08 June 2020, Press Release