Photo Album

President meets the speaker of the People’s Majlis

08 June 2020

Related Articles

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސާ ބައްދަލުކުރައްވައި މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
8 ޖޫން 2020, ޚަބަރު
President Holds Discussions with Speaker of Majlis
08 June 2020, Press Release