ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން މުޖުތަމަޢަށް އަނބުރާ ދިނުންމުގެ މަޤްޞަދުގައި ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީއިން އިސްނަގައިގެން "ފުރާތު"ގެ ނަމުގައި ހިންގާ ސިލްސިލާ ހަރަކާތް އިފްތިތާޙްކޮށްދެއްވުން

1 މާރިޗު 2020

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

މުޖުތަމަޢުގެ ލާބައާއިމަންފާއަށްޓަކައި މަސައްކަތްކުރަން އިޚްތިޔާރުކުރުމާއި، އިސްކުރުން މުހިންމު – ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން
1 މާރިޗު 2020, ޚަބަރު
Social progress is the key to individual success. All have a responsibility to contribute to the common good - First Lady
01 March 2020, Press Release