Photo Album

First Lady inaugurates the “Furaatha” campaign by the Maldives National University (MNU)

01 March 2020

Related Articles

މުޖުތަމަޢުގެ ލާބައާއިމަންފާއަށްޓަކައި މަސައްކަތްކުރަން އިޚްތިޔާރުކުރުމާއި، އިސްކުރުން މުހިންމު – ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަނބިކަނބަލުން
1 މާރިޗު 2020, ޚަބަރު
Social progress is the key to individual success. All have a responsibility to contribute to the common good - First Lady
01 March 2020, Press Release