ފޮޓޯ އަލްބަމް

އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރާއި މީރާގެ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލާއި ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނާ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަންގެ މަޤާމަށް ބޭފުޅުން ޢައްޔަން ކުރައްވައިފި

31 އޮކްޓޫބަރު 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

President appoints Commissioner General of Taxation, Deputy Commissioner General of Taxation and Information Commissioner
31 October 2019, Press Release
އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރާއި ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އަދި ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަންގެ މަޤާމަށް ބޭފުޅުން ޢައްޔަން ކުރައްވައިފި
31 އޮކްޓޫބަރު 2019, ޚަބަރު