Photo Album

President appoints a Commissioner General and Deputy Commissioner General of Taxation and Information Commissioner

31 October 2019

Related Articles

President appoints Commissioner General of Taxation, Deputy Commissioner General of Taxation and Information Commissioner
31 October 2019, Press Release
އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނަރާއި ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އަދި ޑެޕިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަންގެ މަޤާމަށް ބޭފުޅުން ޢައްޔަން ކުރައްވައިފި
31 އޮކްޓޫބަރު 2019, ޚަބަރު