ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، ހޮޓެލް އޭޝިއާ އެގްޒިބިޝަން އެންޑް އިންޓަނޭޝަނަލް ކަލިނަރީ ޗެލެންޖް 2019 އަށް ޒިޔާރަތްކުރެއްވުން

9 އޮކްޓޫބަރު 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

Vice President visits Hotel Asia Exhibition & International Culinary Challenge 2019
09 October 2019, Press Release
ހޮޓެލް އޭޝިއާ އެގްޒިބިޝަން އެންޑް އިންޓަރނޭޝަނަލް ކަލިނަރީ ޗެލެންޖް 2019 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ބައްލަވައިލައްވައިފި
9 އޮކްޓޫބަރު 2019, ޚަބަރު