Photo Album

Vice President visits Hotel Asia Exhibition and International Culinary Challenge 2019

09 October 2019

Related Articles

Vice President visits Hotel Asia Exhibition & International Culinary Challenge 2019
09 October 2019, Press Release
ހޮޓެލް އޭޝިއާ އެގްޒިބިޝަން އެންޑް އިންޓަރނޭޝަނަލް ކަލިނަރީ ޗެލެންޖް 2019 ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ބައްލަވައިލައްވައިފި
9 އޮކްޓޫބަރު 2019, ޚަބަރު