ފޮޓޯ އަލްބަމް

ޓީ ޖެޓީ ސަރަޙައްދުގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގި ތަނަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޒިޔާރަތްކުރެއްވުން

30 ސެޕްޓެންބަރު 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

President visits victims and site of T-jetty fire incident
30 September 2019, Press Release
ޓީ ޖެޓީ ސަރަޙައްދުގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގި ސަރަޙައްދަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި
30 ސެޕްޓެންބަރު 2019, ޚަބަރު