Photo Album

President visit T jetty fire incident site

30 September 2019

Related Articles

President visits victims and site of T-jetty fire incident
30 September 2019, Press Release
ޓީ ޖެޓީ ސަރަޙައްދުގައި އަލިފާނުގެ ހާދިސާ ހިނގި ސަރަޙައްދަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި
30 ސެޕްޓެންބަރު 2019, ޚަބަރު