ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އިންޑިޔާގައި ހުންނަވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަފީރު ޢައްޔަން ކުރެއްވުން

10 މާރިޗު 2013

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، އިންޑިޔާގައި ހުންނަވާ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަފީރު ކަމަށް އަލްފާޟިލް މުޙަންމަދު ނަޞީރު ޢައްޔަން ކުރައްވައި، އެމަނިކުފާނަށް މަޤާމުގެ ފަތްކޮޅު ދެއްވައިފި
10 މާރިޗު 2013, ޚަބަރު
President Appoints High Commissioner to India
10 March 2013, Press Release