ފޮޓޯ އަލްބަމް

-ހުރާ ރައްޔިތުންގެ އިޖްތިމާޢީ މަރުކަޒު ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު

11 ޖުލައި 2012

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

މި ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާނީ ކެތްތެރިކަމާއެކު ރައްޔިތުންނާއެކީގައި ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
12 ޖުލައި 2012, ޚަބަރު
President Waheed opens Huraa Social Centre
12 July 2012, Press Release