ނައިބު ރައީސްގެ ޚިތާބު

ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު ޖަމީލު އަޙްމަދު

17 ނޮވެންބަރު 2013 އިން 21 ޖުލައި 2015 އަށް

ހޯދާ


ޝެއަރ:
ކޮޕީކުރެވިއްޖެ!

ފަހުގެ ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފިޝަރީޒް އެކްސްޕޯ 2019 ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި
6 ޑިސެންބަރު 2019, ޚަބަރު
‎މަސްތުވާތަކެތިން ރާއްޖެ ސަލާމަތްކުރުމަށް ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރާނަން – ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު
6 ޑިސެންބަރު 2019, ޚަބަރު
ކޮންމެ ޤައުމެއްގައި ދިރިއުޅުނަސް ދިވެހިންނަށް ކުރިމަތިވާ ދަތިތައް ޙައްލުކޮށްދިނުމުގައި ސަރުކާރުން ތަފާތެއް ނުގެންގުޅޭނެ - ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު
5 ޑިސެންބަރު 2019, ޚަބަރު
ގިރިފުށީގައި ކުރިއަށްދާ 21 ވަނަ ޤައުމީ ކެޑޭޓް ކޭންޕަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޒިޔާރަތްކުރައްވައިފި
5 ޑިސެންބަރު 2019, ޚަބަރު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، ތިރުވަނަންތަޕޫރަމްގައި ހުންނަ ދިވެހި ކޮންސިއުލޭޓަށް ޒިޔާރަތްކުރައްވައި އެތަނުގެ މުވައްޒަފުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި
5 ޑިސެންބަރު 2019, ޚަބަރު