ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ރައްޔިތުންނާއި ގާތުން ފޯރުކޮށް ދިނުމުގެ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން، ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލުން، ހިޔާގެ 16ވަނަ ޓަވަރުގައި ޤާއިމްކުރި، ޖެނެރަލް ޕްރެކްޓިކްސް ކްލިނިކް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ފައިޞަލް ނަސީމް ރަސްމީކޮށް ހުޅުއްވައިދެއްވައިފިއެވެ. މިކްލިނިކް ހުޅުވުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު އޮތީ މިއަދު ހަވީރު ހުޅުމާލެ ފޭސް 2ގެ ހިޔާ ސަރަޙައްދުގައެވެ. ކްލިނިކް ހުޅުއްވައި ދެއްވުމަށް ފަހު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ވަނީ، ކްލިނިކްގެ ޔުނިޓްތައް ބައްލަވާލައްވައި، އެތަންތަނުން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތައް އޮޅުންފިލުއްވާފައެވެ.

މިރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ވިދާޅުވީ، ޞިއްޙީ ޚިދުމަތް ރައްޔިތުންނާއި ގާތުން ފޯރުކޮށް ދިނުމަކީ ސަރުކާރުގެ މުހިންމު ސިޔާސަތެއް ކަމަށާއި، ހުޅުމާލެ ޖެނެރަލް ޕްރެކްޓިކްސް ކްލިނިކް ހުޅުވިގެން ދިޔުމަކީ ހިޔާގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެންދާނޭ ވަރަށް ބޮޑު ލުއިފަސޭހައެއް ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން އެމަނިކުފާނު ވަނީ، ހިޔާގެ ޓަވަރުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ ފަރާތްތަކަށް ބޭނުންވާ އިތުރު ޚިދުމަތްތައްވެސް މިސަރުކާރުން ތަރައްޤީކޮށްދެއްވާނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން ދެއްވާފައެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ ވާހަކަފުޅުގައި ވިދާޅުވީ، ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް ފަރުވާ ހޯދުމަށްދާ މީހުންގެ ތެރެއިން ގިނަ މީހުންނަކީ އާންމު ޑޮކްޓަރުންނަށް ދައްކަންދާ މީހުން ކަމުގައި ވާތީ، މިއަދު މިހުޅުވުނު ކްލިނިކްގެ ސަބަބުން ހިޔާގައި ދިރިއުޅޭ ބޮޑު އާބާދީއަށް އެތައް ގޮތަކުން ފަސޭހަތައް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން އެމަނިކުފާނުގެ ވާހަކަފުޅުގައި ވަނީ، ސަރުކާރުން ޞިއްޙީ ދާއިރާއަށް ކުރާ ހޭދަ އިތުރުކޮށް، ސަރަޙައްދީ ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި ޞިއްޙީ މަރުކަޒުތަކަށް ތަރައްޤީކުރުމަށް މުހިންމު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރައްވާފައިވާކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

ހިޔާގެ 16ވަނަ ޓަވަރުގެ ގްރައުންޑް ފްލޯގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ، ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލްގެ ޖެނެރަޕް ޕްރެކްޓިސް ޔުނިޓުން އާންމު ބަލިތަކުގެ ޑޮކްޓަރުން ބަލިމީހުން ބައްލަވައި ފަރުވާދެއްވާނެއެވެ. އަދި މި ކްލިނިކުން ލެބޯޓްރީގެ ޚިދުމަތާއި، ބޭސްއެޅުމާއި، އިންޖެކްޝަން ޖެހުން އަދި ނެބިއުލައިޒް ކުރުމާއި، އީ.ސީ.ޖީ ހެދުން އަދި ކުޑަކުދިންގެ ހެދިބޮޑުވުން ބެލުމާއި ވެކްސިންޖެހުމުގެ ޚިދުމަތްވެސް ލިބޭނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން މިކްލިނިކުގައި އެސްޓީއޯގެ ބޭސްފިހާރައެއްވެސް ވަނީ ޤާއިމްކޮށްފައެވެ. ކްލިނިކުން ޚިދުމަތްދެމުން ގެންދާނީ ރަސްމީ ބަންދު ނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ހެނދުނު 10:00އިން ހަވީރު 5:00އަށެވެ.