ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލްގެ ޖީޕީ ކްލިނިކް ރަސްމީކޮށް އިފުތިތާހުކޮށްދެއްވުން

26 ޖަނަވަރީ 2023

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ހުޅުމާލެ ހޮސްޕިޓަލުން، ހިޔާގެ 16ވަނަ ޓަވަރުގައި ޤާއިމްކުރި، ޖެނެރަލް ޕްރެކްޓިސް ކްލިނިކް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ރަސްމީކޮށް ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި
26 ޖަނަވަރީ 2023, ޚަބަރު
The Vice President officially inaugurates the GP Clinic in Hulhumalé
26 January 2023, Press Release