”އަ ވަލްނަރަބަލް ބިއުޓީ - މޯލްޑިވްސް އެގްޒެބިޝަން“ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ސާލިޙާއި އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަޙްމަދު ހުޅުއްވައިދެއްވައިފިއެވެ. މި ފެއަރ ހުޅުއްވައިދެއްވީ މިރޭ ނޭޝަނަލް އާޓް ގެލެރީގައި މިކަމަށްޓަކައި ބޭއްވެވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ނޭޝަނަލް އާޓް ގެލެރީއަށް ވަޑައިގެން މި ފެއަރ ހުޅުއްވައިދެއްވުމަށްފަހު، ފެއަރ ބައްލަވައިލެއްވިއެވެ.