ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައިސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން އަ ވަލްނަރަބަލް ބިއުޓީ - މޯލްޑިވްސް އެގްޒެބިޝަން ހުޅުއްވައިދެއްވުން

12 އޭޕްރިލް 2019

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

އަ ވަލްނަރަބަލް ބިއުޓީ - މޯލްޑިވްސް އެގްޒެބިޝަން“ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުން ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި
12 އޭޕްރިލް 2019, ޚަބަރު
President and First Lady inaugurates “A Vulnerable Beauty - Maldives Exhibition”
12 April 2019, Press Release