ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ރައްޔިތުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

19 ފެބުރުވަރީ 2024

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތަކުން އެދެމުންދާ އެލަވަންސްތައް ހޯދައިދިނުމަށް ޤާނޫނަށް އިސްލާޙު ހުށަހަޅުއްވާނޭކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
19 ފެބުރުވަރީ 2024, ޚަބަރު
The President pledges to propose a legislative amendment to facilitate allowances requested by WDCs
19 February 2024, Press Release