ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ތ. ހިރިލަންދޫ ކައުންސިލާއި އ.ތ.މ ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

7 ފެބުރުވަރީ 2024

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތ. ހިރިލަންދޫ ކައުންސިލާއި، އ.ތ.މ ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: ކައުންސިލުން ވަނީ ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ މުހިންމު ކަންކަމާއި ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ހުރި ބައެއް ކަންބޮޑުވުންތައް ޙިއްޞާކުރައްވާފައި
7 ފެބުރުވަރީ 2024, ޚަބަރު
The President meets with the island council and WDC members of Hirilandhoo Island: Council members deliberate on the most pressing development requirements for the island
07 February 2024, Press Release