Photo Album

The President meets the island council and WDC members of Th. Hirilandhoo Island

07 February 2024

Related Articles

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ތ. ހިރިލަންދޫ ކައުންސިލާއި، އ.ތ.މ ކޮމިޓީއާ ބައްދަލުކުރެއްވުން: ކައުންސިލުން ވަނީ ރަށުގެ ތަރައްޤީއަށް ބޭނުންވާ މުހިންމު ކަންކަމާއި ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ހުރި ބައެއް ކަންބޮޑުވުންތައް ޙިއްޞާކުރައްވާފައި
7 ފެބުރުވަރީ 2024, ޚަބަރު
The President meets with the island council and WDC members of Hirilandhoo Island: Council members deliberate on the most pressing development requirements for the island
07 February 2024, Press Release