ފޮޓޯ އަލްބަމް

ޗައިނާގެ ރައީސްގެ ޚާއްޞަ މަންދޫބު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރެއްވުން

18 ނޮވެންބަރު 2023

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

The Special Envoy of the Chinese President pays a courtesy call on the Vice President
18 November 2023, Press Release
ޗައިނާގެ ރައީސްގެ ޚާއްޞަ މަންދޫބު ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާގެ ނައިބުގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި
18 ނޮވެންބަރު 2023, ޚަބަރު