ފޮޓޯ އަލްބަމް

ޗައިނާގެ ރައީސްގެ ޚާއްޞަ މަންދޫބު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރެއްވުން

18 ނޮވެންބަރު 2023

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

The Special Envoy of the Chinese President pays a courtesy call on the President and emphasises the importance of fostering China-Maldives friendship
18 November 2023, Press Release
ޗައިނާގެ ރައީސްގެ ޚާއްޞަ މަންދޫބު ރައީސުލްޖުމްހުރިއްޔާގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައި، ރާއްޖެއާއި ޗައިނާގެ އެކުވެރިކަން އާލާކުރުމުގެ މުހިންމުކަން ފާހަގަކުރައްވައިފި
18 ނޮވެންބަރު 2023, ޚަބަރު