ފޮޓޯ އަލްބަމް

ދިވެހި ޖުމްހޫރިއްޔާގެ 8 ވަނަ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ހުވައި ކުރެއްވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު

17 ނޮވެންބަރު 2023

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

މި ފެށުނު ދައުރުގެ ސިޔާސަތަކަށް ވާނީ، ޢުމްރާނީ ބިނާކުރުމާއި އިންސާނީ ބިނާކުރުން ވަޒަން ހަމަކޮށް ކުރިއަށް ގެންދިޔުން – ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ
17 ނޮވެންބަރު 2023, ޚަބަރު
ޑޮކްޓަރ މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމުގެ ޤާނޫނީ ހުވައި ކުރައްވައިފި
17 ނޮވެންބަރު 2023, ޚަބަރު
Dr Mohamed Muizzu sworn in as the 8th President of the Maldives
17 November 2023, Press Release
ބޭރު އެއްވެސް ޤައުމެއްގެ ސިފައިން ނެތް ރާއްޖެއަކަށް ދިވެހި ރާއްޖެ ހަދާނެކަމަށާއި، ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ މިނިވަންކަމާއި، ސިޔާދަތު ރައްކާތެރިކުރައްވާނެ ކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވެއްޖެ
17 ނޮވެންބަރު 2023, ޚަބަރު
Striking a balance between structural and human development will be one of the fundamental policies of this starting presidential term. – President Dr. Muizzu
17 November 2023, Press Release
The President commits to ensuring the Maldives remains free from foreign military presence and upholds independence and sovereignty
17 November 2023, Press Release