ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރ. ފައިނު އަދި ރ. މީދޫގައި ސަރުކާރުން ހިންގާފައިވާ ބައެއް މަޝްރޫޢުތަކުގެ ނިމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފާހަގަކުރެއްވުން

23 އޮގަސްޓް 2023

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ރ. ފައިނު އިންޖީނުގެއާ ފެނަކަ އޮފީސް އަދި ރ. މީދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި
23 އޮގަސްޓް 2023, ޚަބަރު