Photo Album

The President inaugurates newly completed infrastructure on R. Fainu and Meedhoo Islands

23 August 2023

Related Articles

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ރ. ފައިނު އިންޖީނުގެއާ ފެނަކަ އޮފީސް އަދި ރ. މީދޫ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑު ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި
23 އޮގަސްޓް 2023, ޚަބަރު