ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު މައިލޯ އެކެޑަމީ ޗެންޕިއަންޝިޕް 2023 ގެ 12 އަހަރުން ދަށުގެ މުބާރާތް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުން

19 އޮގަސްޓް 2023

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

މައިލޯ އެކަޑަމީ ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2023 ގެ ބާރަ އަހަރުން ދަށުގެ މުބާރާތް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވައިފި
19 އޮގަސްޓް 2023, ޚަބަރު
The Vice President attends U12 Milo Academy Championship 2023 closing ceremony
19 August 2023, Press Release