Photo Album

The Vice President attends closing of Milo Academy Championship 2023 U12 category

19 August 2023

Related Articles

މައިލޯ އެކަޑަމީ ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2023 ގެ ބާރަ އަހަރުން ދަށުގެ މުބާރާތް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވައިފި
19 އޮގަސްޓް 2023, ޚަބަރު
The Vice President attends U12 Milo Academy Championship 2023 closing ceremony
19 August 2023, Press Release