ފޮޓޯ އަލްބަމް

"ކެމްބްރިޖް ޓީޗަރސް ޖޮބް އަލައިކް ސެޝަން" ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުން

12 އޮގަސްޓް 2023

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރަނގަޅު ތަރުބިއްޔަތެއް ލިބިފައިވާ މަސައްކަތްތެރި ކުދިންތަކެއްގެ ގޮތުގައި ކުދިން ތަރުބިއްޔަތުކުރުމަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދެއްވުމަށް ޓީޗަރުންގެ ކިބައިން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު އެދިވަޑައިގަންނަވައިފި
12 އޮގަސްޓް 2023, ޚަބަރު
The Vice President calls on teachers to nurture the next generation for productivity and positive behaviour
12 August 2023, Press Release