ފޮޓޯ އަލްބަމް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި އޮތް އަޟުޙާ ޢީދު ނަމާދުގެ ޖަމާޢަތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވުން

28 ޖޫން 2023

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިސްލާމީ މަރުކަޒުގައި އޮތް، ޢީދު ނަމާދުގެ ޖަމާޢަތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
28 ޖޫން 2023, ޚަބަރު
The President attends Eid al-Adha prayers and exchanges greetings with public
28 June 2023, Press Release