ފޮޓޯ އަލްބަމް

ދެކުނު އެފްރިކާގެ އައު ސަފީރު، އެ މަނިކުފާނުގެ ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް އެރުވުން

17 މޭ 2022

ގުޅުންހުރި ލިޔުންތައް

ދެކުނު އެފްރިކާ ސަރުކާރުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައެޅުއްވި އައު ސަފީރު، އެމަނިކުފާނުގެ ސަފީރުކަމުގެ ފަތްކޮޅު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް މިއަދު އަރުއްވައިފި
17 މޭ 2022, ޚަބަރު
The new High Commissioner of South Africa presents credentials to the President
17 May 2022, Press Release